Drets i Obligacions

Drets

1. Utilitzar les instal·lacions i serveis universitaris d’acord amb les normes que regulen el seu funcionament (Art 70.h. del Decret 208/2004 de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx)

2. A ser tractat amb respecte i deferència (Art.35 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.)

3. Les persones usuàries del Servei d’Instrumentació Científica tenen reconegut el seu dret a formular suggeriments i queixes sobre el funcionament dels serveis prestats. Poden realitzar-les a través de la Bústia de Suggeriments, habilitat a aquest efecte.

4. Compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades. (Art.29 de la llei de prevenció de riscos laborals.)

5. Ús adequat d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles de les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altre mitjà per al desenvolupament de la seva activitat. (Art.29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.)

Obligacions dels usuaris

1. El respecte a la intimitat, dignitat a la feina ia la no discriminació. (Art. 14 de l’Estatut de l’Empleat Públic aprovat per Llei 7/2007 de 12 d’abril)

2. Respectar el patrimoni de la Universitat, així com fer un ús correcte de les instal·lacions, béns i recursos. (Art 69.d. del Decret 208/2004 de 8 d’octubre pel qual s’aproven els Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx)

3. Complir les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades (article 29 de la llei de prevenció de riscos laborals)

4. Ús adequat d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles de les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualsevol altre mitjà per al desenvolupament de la seva activitat. (Art.29 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals)

dimarts 21 febrer, 2012
26 juny 2013